Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van seriousanesthesia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Serious Anesthesia. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en in onze serious games aan u aanbieden.

 

Eindgebruikersovereenkomst

Eindgebruiker heeft het recht om de content te gebruiken voor eigen oefening, studie of gebruik, op voorwaarde dat eindgebruiker dat doet zonder direct of indirect economisch of commercieel winstoogmerk.

 

Intellectueel eigendom

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Serious Anesthesia niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website op enigerlei wijze te hergebruiken, te reproduceren of uit te zenden. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Serious Anesthesia, uitgezonderd de interactieve trainingen van LeQuest.

 

Aansprakelijkheid

De aangeboden nascholing op de website en in de serious games van Stichting Serious Anesthesia is slechts informerend van aard. De inhoud van de nascholing wordt door auteurs met verschillende expertises met de grootst mogelijke zorg samengesteld en kan op ieder gewenst moment door hen worden gewijzigd.

Stichting Serious Anesthesia streeft ernaar de informatie op haar website en in haar serious games zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen deze informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaardt Stichting Serious Anesthesia of bijdragende auteurs geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de aangeboden informatie.

 

Prijzen

Stichting Serious Anesthesia streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Serious Anesthesia te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Rechthebbenden

Stichting Serious Anesthesia is een openbaar platform voor educatieve doeleinden. Voor de content zijn we met auteur en of makers tot overeenstemming gekomen voor publicatie. Mocht een belanghebbende desondanks menen dat zijn rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem met ons contact op te nemen om samen tot een oplossing te komen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.seriousanesthesia.nl op deze pagina.